(סטרומטוליטים) Stromatolite

סביבת מחייה
liroral_benthic
לוחות זמנים
time table stromatolites