Scleractinia

מערכה: Cnidaria
מחלקה: Anthozoa
תת מחלקה: Zoantharia

סדרה הכוללת את כל אלמוגי האבן שהתפתחו בטריאס התיכון וקיימים עד היום.
הם יוצרים מושבות או מופיעים כקורליטים בודדים. המרכיב הדומיננטי של השלד הוא ריבוי מחיצות רדיאליות (ספטות) באורכים שונים וחוסר בקיר שלד. הפוליפים הבודדים יכולים להיות גדולים (עד 25 מ"מ), אולם מרביתם יחסית קטנים (1-3 מ"מ). צורת קורוליט בודד יכולה להיות של דיסק שטוח או של חרוט.

תקופה ונפיצות:
נפוץ בתקופת הטריאס עד ההווה.
תנאים טובים להתפתחות שוניות נוצרו באזורנו ביורה התיכון (בממכתש חתירה), באאוקן העליון, ובמיוקן התיכון, המציינים אקלים חמים (טרופי-סובטרופי).

סביבת מחייה:
אלמוגים בעלי אצות סימבינטיות – נפוצים בדרך כלל בימים עניים בנוטריינטים (ימים אוליגוטרופים), בהם ישנו יתרון עבור האצה להיות סמביוטית. תנאי הסמביוזה מאלצים את האלמוג להתקיים בעומקים בהם ישנה חדירה של אור. רוב האלמוגים עצמם מוגבלים אף לאזורים בהם הטמפרטורה גבוהה יחסית (טרופים).
אלמוגים חסרי אצות סמביונטיות – תפוצתן אינן מוגבלת בהעדר סמביוזה מכתיבת תנאים. הם נפוצים במגוון רחב של עומקי מים (מסוגלים להתקיים בעומק מים רב מאוד). הם מסוגלים להתקיים בטמפרטורות נמוכות מאוד ובהעדר אור. המחיר אותם גובים אלמוגים אלו על העדר הסמיוזה הוא מגבלות גודלם ואי הצלחתם היחסית בבניית מושבות משגשגות (מרביתם בודדים).

אחת הסיבות העיקריות להצלחת האלמוגים מסדרה זו היא הסמביוזה שלהם עם אצות Zooxanthellae) ). האצות מתקיימות בתוך תאי האלמוג ומספרן רב מאוד. החומר האורגני שנוצר בתהליך הפוטוסינטזה נתרם בחלקו לאלמוג ועוזרת לאלמוג בהאצת בניית השלד הקרבונטי. האצה בתהליך הפוטוסינתזה מסלקת ביעילות CO2, מרקמות האלמוג דבר היוצר תנאים טובים להשקעת השלד הגירני. במקביל האצה מרוויחה מהאירוח שפע של חומרי מזון (תוצרי ההפרשה של האלמוג) הדרושים לתהליך הפוטוסינתזה.

סביבת מחייה
לוחות זמנים
דילוג לתוכן